Dióhéjban A-Z

Különutas közösségek a kereszténység határain belül vagy kívül
Alapvető információk a nálunk viszonylag kis létszámú, az utolsó kétszáz évben létrejött, keresztény hátterű vagy a kereszténységre is hivatkozó vallási közösségekről. Közös tulajdonságuk, hogy - sajátos tanaik és/vagy lelkiségük miatt - egyik sem tagja a MEÖT és az Aliansz keresztény egyházakat tömörítő világközösségének. Az ismertetők is csak azokra a tanbeli és hitéleti sajátságokra hívják fel a figyelmet, amelyek túllépnek a keresztény egyházak dogmatikai vagy etikai közös nevezőjén. A minél teljesebb kép érdekében ajánlatos felkeresni a hivatalos és a kritikai oldalakat is.

A CSALÁD (The Family International; 1968-1977 Children of God; 1978-81 The Family of Love, 1982-1994 The Family, 2004- TFI) Alapítás: Amerika, Dél-Kalifornia, 1968, David Brandt Berg (1919-1994), alias „Father David" / „Moses", „Dad”. Identitás: Felekezettől független keresztény misszionáriusok hálózata, amely a nagy egyházakkal szemben nem nyomja el a nemiséget. Berg a végidők prófétája volt, prófétai utódja 1995 óta volt felesége, Karen Zerby (1949-). Tanok: Az evangéliumi szabadegyházakéhoz hasonló tanítások. Ugyanakkor sajátos hangsúlyok: (1) a közelinek hitt antikrisztusi korszak és az elragadtatás ; (2) a szexuális szabadság (Berg pornográf jellegű képregényekkel tanított, ún. Mo Letters); (3) eltávozott hívők szellemei segítenek és üzenetet közvetítenek a hívőknek (Spirit Helpers). Hitélet: Ideál az aktív evangelizáció és a humanitárius segítségnyújtás együttese, az igazi tanítványok együttélése ún. otthonokban. A mozgalom az amerikai szex-forradalom idején született. A szeretet törvényére (Law of Love) hivatkozva Berg 1974 körül bevezette a „flörtölő halászás”-t (Flirty Fishing): a lányok „Isten szajháiként" az ágyban bizonyíthatták a potenciális megtérőknek Jézus megváltó szeretetét. Ezt a botrányok, a többszáz apátlan gyermek („Jesus Baby") miatt és a HIV-fertőzés elkerülése érdekében 1987-ben leállították. Nagykorú tagok között ma is megengedett az önkéntes heteroszexuális kapcsolat (Sharing). 1995 óta Zerby kinyilatkoztatásait követve - a Berg-féle „menyasszony teológia” (Bridal Theology) radikális, obszcén formájaként - gyakorolják a Jézussal lélekben való szeretkezést (Loving Jesus). A csoport több átnevezésen és átszervezésen esett át, vezetői és az otthonok címe titkos. Humanitárius és evangelizációs szolgálatokban keresik az együttműködést jóhiszemű keresztény gyülekezetekkel, szervezetekkel. Tagság: Világszerte néhány ezer fő, csökkenőben. Hazai jelenlétük kicsi, adat nincs.

A „KERESZTÉNYEK" („Christen") Alapítás: Ausztria, 1978, Gottfried Holic (1943-), katolikus szeminarista és néhány társa. Identitás: Ők az egyetlen igazi keresztény gyülekezet. Tanok: Felekezeti név elutasítása: ők egyszerűen „keresztények". Eltérő felekezeti tanok létjogosultságának elutasítása: csak egy igaz tanítás létezhet (az övéké). Tagadják Jézus engesztelő áldozatát: nem volt rá szükség, nem is ez történt. Hitélet: Nincsenek vezetők, kommunában élnek. Ideáljuk a - saját felfogásuk szerinti - 100%-os tanítványság, állandó testvéri közösség és mindenben való teljes egyetértés. A közösség a hívő családja. A tagok közötti szerelmi vonzalmak közösség előtti megbeszélése és negatív megítélése miatt házasság és család nem jön létre, akik együtt akarnak maradni, azoknak távozni kell. Főleg a keresztény egyházakban, a fiatalok között térítenek. Gyakori a csatlakozni nem akaró rokonokkal, barátokkal való kapcsolat megszakítása. Tagság: Hazánkban 1989 óta kb. 50 fő, állandóan cserélődik.

Adventisták ld. Hetednapi Adventista Egyház, Keresztény Advent Közösség, Reform Adventista Egyesület

AMORC (Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crucis)

ARANY RÓZSAKERESZT VALLÁSKÖZÖSSÉG (Lectorium Rosicrucianum) 

AZ UTOLSÓ NAPOK SZENTJEINEK JÉZUS KRISZTUS EGYHÁZA (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) Alapítás: Amerika, New York, 1830. Joseph Smith Jr. (1805-1844) Identitás: Krisztus újraalapított egyháza, Izrael szétszórt maradékának gyülekezőhelye. Tanok: Krisztus egyháza az apostolok utáni időben hitehagyott lett (aposztázia), de 1830-ban Joseph Smith próféta által újra lett alapítva. A kinyilatkoztatás a Biblia után is folytatódik. Szentírások: a KJV Biblia és Josepf Smith „ihletett” fordítása, „Mormon könyve” (i.e. 6. sz-ban Amerikába áthajózott zsidóktól származó, Smith által lefordított kinyilatkoztatások), „Tan és a szövetségek” (modern kinyilatkoztatások), „Nagyértékű gyöngyszem” (Smith bizonyságtétele, részletek „ihletett” fordításából, Ábrahám könyve). A Háromság tkp. három isten: az Atya (Elohim), a Fiú (Jehova) és Szentlélek; ők csak ennek a bolygónak az istenei, nemük van, szaporodnak, minden ember (és angyal vagy démon) szó szerint a Mennyei Atya és Anya gyermeke. A mormon egyház Elnöke próféta, látnok, kinyilatkoztató, van 12 apostol, hetvenesek, ároni és melkisédeki papság (csak férfiaknak). Az imaházak mellett világszerte 143 Szent Templom is van (hazánkban nincs), ahol a papság titkos szertartásokat végez (pl. házasság az örökkévalóságra, halottak helyett végzett üdvözítő szertartások). A feltámadás test és lélek újraegyesülése lesz, mindneki a dicsőség három fokozatának valamelyikére kerül (ún. celesztiális, terresztriális, telesztiális királyságok) vagy a „külső sötétségre”. Hitélet: Az ember szellemi állapotban már foganása, születése előtt is létezik (előlét), a földi élet az öröm és bánat megtapasztalásának iskolája. Az ember embrionális állapotban levő isten/istennő, méltóvá a „felmagasztosulás” útján válhat: hit, keresztség, Szentlélek ajándéka, becsületesség, egyházhűség, bizonyságtétel, tizedfizetés, bölcsesség szava, templomi munka, örök házasság. Családszerető, egészséges életet élnek. Minden hívő igyekszik felkutatni az őseit, hogy a templomi szertartások révén üdvözíthesse őket (ld. családfakutatás - nem csak tagoknak). Az USA-ban már etnikumnak számítanak. Tagság: Világszerte kb. 15 millió, 83.000 misszionárius. Hazánkban kb. 5000.

Branhamisták ld. Üzenetközösségek

Christadelphianek ld. Krisztadelfiánusok

Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért ld. Egyesítő Egyház

EGYESÍTŐ EGYHÁZ (Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért) 

EGYESÜLT PÜNKÖSDI EGYHÁZ (United Pentecostal Church) Alapítás: Amerika, a pünkösdi mozgalom kezdetén, 1913-ban - teológiai okokból - kiszakadt felekezetek 1945-ben egyesültek e néven. Mo-on egy kiszakadt pünkösdi gyülekezetet karoltak fel, amely a UPCI része (Isten Gyülekezete EPE). Identitás: A közösségben az őskeresztény egyház állt helyre. Tanok: A háromságtan tagadása: ún. „egyetlenség-teológia" (oneness theology). Eszerint Isten egy személy, a neve Jézus (innen a „Jesus Only Pentecostals" név). Az Atya, Fiú és Szentélek csak Isten három egymás utáni megjelenési formája. Az üdvösség feltétele a megtérés, a bemerítkezés „Jézus Krisztus nevében" és a Szentlélek-keresztség, aminek jele a nyelvekenszólás. Hitélet: Bemerítés „Jézus Krisztus nevében": azoknak is, akik „az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében" nevében már meg lettek keresztelve. Tagság: Hazánkban pár száz fő.

Egyetemes Élet ld. Univerzális Élet

Esszénusok ld. Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház 

FELÉLEDÉSI KÖZÖSSÉG (Revival Fellowship) Alapítás: Ausztrália, 1995, John Kuhlman vezetésével kiszakadt a Revival Centres felekezetből. Identitás: Pünkösdi mozgalom, radikális újszövetségi kereszténység. Tanok: A hitvallásnak nem része a Szentháromság. Az üdvösség feltétele a hitvallás, a teljes bemerítés és a nyelvekenszólás mint a Szentlélek vételének „bibliai bizonyítéka". Aki nem szól nyelveken, abban nem lakik a Szentlélek, nem üdvözül. Bibliai numerológia, piramidológia, brit-izraelitizmus (az elveszett zsidó törzsek a britek). Krisztus visszajövetelének közelsége a prófétai jelek alapján. Hitélet: Fizikai gyógyulás és prófétai megnyilvánulások hangsúlyozása. Tagság: Világszerte (nincs még adat). Hazánkban néhány közösség. 

FÉNY GYERMEKEI MAGYAR ESSZÉNUS EGYHÁZ 

GRÁL MOZGALOM  (Internationale Gral-Bewegung) 

HANG-KÖZÖSSÉGEK - Alapítás: Dombi Ferenc (1927-2004) inárcsi katolikus plébános és médium. Identitás: Magukat katolikusnak tartó kisközösségek. (A Katolikus Egyházon belüli megítéléséről nincs adat.) Szentírás: A Biblián belül „a jézusi tanítások" a végső mérce, azaz Dombi beszélgetései A Hang-gal, akit Jézus Krisztussal azonosított, 43 kötetben jelentek meg (4770 levél). Tanok: Jézus új teológiát adott, amely minden vallást képes magába foglalni. A próféták és apostolok médiumok voltak. Isten nem mindentudó vagy mindenható. Isten nem büntet, Krisztus nem ítél, van karma és reinkarnáció. Tagság: Országszerte kisebb csoportok.

HETEDNAP ADVENTISTA REFORMMOZGALOM (Seventh-day Adventist Reform Movement) Alapítás: Hetednapi Adventista Egyházból az Első Világháború után, az 1920-as években kivált mozgalom, felekezet. Identitás: Adventisták. Az utolsó idők maradék egyháza. Tanok: Nagyjából azonosak a HNAE tanaival, de nem fognak fegyvert, pacifisták. A „hármas angyali üzenet" (Jel 14:6-12) adventista tanához képest egy „negyedik angyal üzenete" (Jel 18:1-4) is fontos, amit az 1888-as minneapolisi Generál Konferencián elhangzottakkal azonosítanak. Hitélet: Konzervatív, ún. történeti adventizmus. Tagság: Világszerte (még nincs adat). Hazánkban néhány gyülekezet. 

HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ (Seventh-day Advenist Church) Alapítás: Amerika, 1840-es évek, a millerita mozgalom hamis próféciái (1843/44) és szétesése után létrejött felekezetek közül a legelterjedtebb, szombat-tartó irányzat. Vezetője Ellen G. White prófétanő volt, akinek művei a Biblia ihletett kommentárjának számítanak, a Biblián kívül az igazság állandó, irányadó forrásának. Identitás: Az utolsó idők maradék egyháza, amelynek ismertetőjele a prófétaság ajándéka (ti. EGW szolgálata). A „nagy nyomorúság" időszakában minden igazi keresztény csatlakozni fog a HNAE-hoz. Tanok: A „mennyei szentélyszolgálat" és „vizsgálati ítélet" tana: Hiram Edson és EGW látomása szerint Jézus Krisztus 1844-ben lépett be a mennyei Szentek Szentjébe, és elkezdte az elhunyt hívők életének vizsgálatát a Tízparancsolat alapján. Akinek az életében be nem vallott, elfelejtett vagy ismétlődő bűnt talál, azt mint méltatlant kitörli az Élet Könyvéből. Krisztus ugyan magára vette a bűnöket, de minden vissza lesz hárítva a Sátánra, ő a „bűnbak". Az ún. „lélekalvás" tana: az ember csak pszichoszomatikus lény, fizikai halálakor megszűnik létezni, ui. nincs lelke, amely a mennybe vagy az alvilágba kerülne. Hitélet: Szombat: Ádám óta minden hívőnek, így a keresztényeknek is kötelező a szombat ünneplése; a vasárnapi istentisztelet a „Fenevad bélyege" lesz az utolsó idők bukott egyházain. Absztinencia, vegetariánus étrend. Tagság: Világszerte kb. 20 millió fő. Hazánkban kb. 6.000 fő. 

IGAZHITŰ JEHOVA TANÚI (True Faith Jehovah's Witnesses) Alapítás: Jehova Tanúi szervezetéből 1962-ben, Kelet-Európában kivált és elterjedt mozgalom. Identitás: Ők Jehova igazi Tanúi, mert az Őrtorony Társulat hitehagyott és elvilágiasodott lett. Tanok: Megegyeznek Jehova Tanúi 1962 előtti tanaival, de a Róma 13:1-2-ben a „felettes hatalmak" kifejezés Jehovára és Krisztusra vonatkozik, nem az államra (ahogyan ezt az Őrtorony is tanította 1962 előtt). Tagság: Kelet-Európában néhány ezer fő. Hazánkban kisebb csoportok.

ISTEN EGYHÁZÁNAK GYÜLEKEZETEI (Christian Churches of God)

Isten Gyermekei ld. A Család

Isten Gyülekezete ld. Egyesült Pünkösdi Egyház 

JEHOVA TANÚI (Jehovah's Witnesses) Alapítás: Amerika, 1881, Charles Taze Russell (1852-1916) körül szerveződő Nemzetközi Bibliakutatók, 1931-től „Jehova Tanúi”; kiadója az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat (Watch Tower Bible and Tract Society). Identitás: Jehova teokratikus szervezete, az egyedül helyes vallás, a keresztényiség (Christianity) szemben a kereszténységgel (Christendom), azaz „Nagy Babilon” bukott egyházaival. Tanok: A Biblia szövegét még a 4. sz-ban meghamisították, Isten nevét „helyre kellett állítani” (ld. Új Világ Fordítás, ÚVF). A Szentháromság „sátáni tanítás”, Isten csak egy személy, a neve „Jehova”. Jézus Krisztus tkp. Mihály arkangyal, aki Isten fia vagy „isten” (kis i-vel), de nem Isten lett benne emberré. Nem kereszten halt meg, hanem kínoszlopon. A „szent szellem” nem személy, hanem Jehova „tevékeny ereje” vagy „ihletett kijelentése” (ÚVF). A hívők nem egy, hanem két külön reménységre lettek elhívva, két osztályt alkotnak. A 144.000 égi reménységű „felkent” alkotja a „hű és értelmes rabszolga osztályt”, amely 1919 óta Isten népét vezeti. A többi Tanú a földi paradicsomot fogja élvezni az ún. armageddoni csata után, amelyben mindenki más elpusztul. Az embernek nincs a testétől független lelke, amely az alvilágba vagy a mennybe kerülne. A „Királyság evangéliuma” szerint „a pogányok ideje” i.e. 607-től i.sz. 1914-ig tartott. 1914-ben elkezdődött Krisztus „láthatatlan jelenléte”, tehát nem jön vissza a földre láthatóan. A vég jelei az 1914 óta fokozódó természeti és társadalmi katasztrófák. A vég „közel” van, az Őrtorony Társulat jövendölései (1874, 1914, 1918, 1925, 1942, 1975, még a XX. sz-ban) nem hamis próféciák, csupán téves várakozások voltak. Hitélet: A Királyság-termekben teokratikus oktatás folyik. A tagok számára (kiközösítés terhe mellett) tilos a születésnap, névnap, karácsony és húsvét, állami ünnepek ünneplése, a himnuszéneklés, a párttagság, érvényes szavazat leadása és közhivatal betöltése. Nem ajánlott az internet használata (kivéve a szervezet saját oldalát), színház és mozi látogatása. Kötelező a társulati kiadványok rendszeres, közös tanulmányozása. Missziójuk része „Az Őrtorony”, az „Ébredjetek!” és traktátusok terjesztése, az érdeklődők lakásán végzett ingyenes „bibliatanulmányozás”. A szervezet támogatja az ún. vértelen sebészerti eljárásokat, mert tagjainak a bibliai vérevés tilalmára hivatkozva (életük árán is) titja a vérátömlesztés elfogadását. Tagság: Világszerte kb. 8,5 milló. Hazánkban kb. 22.000.

KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG (KERAK, korábban Bibliaiskolák Közössége) Alapítás: Magyarország, az 1970-es években a HNAE-ból kiszakadt felekezet. Identitás: A végső idők maradék egyháza (bár elszakadt az adventista Generál Konferenciától). Tanok: Megegyeznek a HNAE tanaival, de új hitvallási pontok is vannak, amelyek az adventista identitást részletezik és erősítik. Hitélet: Konzervatív, ún. történeti adventizmus. Tagság: Néhány ezer fő.

KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG (Christengemeinschaft)

KRISZTADELFIÁNUSOK (Christadelphian Bible Mission) Alapítás: Amerika, a brit John Thomas (1805-1871) vezetésével a restaurációs mozgalomból kivált felekezet. Identitás: Az 1. századi őskerezstény egyház helyreállítása. (Bár sok irányzatra szakadtak szét.) Tanok: A háromságtan tagadása. A Szentlélek nem személy, csak Isten ereje, jelenléte, megszemélyesítése. Jézus csak halandó volt, de „istenmanifesztáció", mert emberi testében Isten lakott a Lelke által. Emberfia volt, mert földi anyától születet, és Isten Fia volt, mert Istentől fogant, de földi születése előtt a Fiú nem létezett. Voltak bűnös vágyai, de azokat a Lélek által legyőzte, ezzel példát adva a hívőknek. Az engesztelés tagadása: Jézus nem mások bűnei miatt, nem a bűnösökért, nem helyettük halt meg. A meghaló és feltámadó Krisztus csak „reprezentatív" szerepet töltött be: az emberiség bűnös természetének, halálra ítélt állapotának, illetve a feltámadás lehetőségének képviselője. Isten nem igazságtételt kívánt, hanem a bűnös természet halálát, a bűn és a halál törvényének megsemmisítését. Jézus halála - valahogy mégis - bocsánatot ad a múltbeli bűnökre, de a megtérés utáni bűnökre már nem. A lélek tagadása: az embernek nincs lelke, mert maga az ember „lélek". A menny és az alvilág csak mítosz. A hívők a végítélet után a földön fognak élni halhatatlan szellemi lényekként, mint Jézus és az angyalok, újjászületésük tkp. akkor fog befejeződni. Az önhibájukból elbukott hívők és a hitetlenek megsemmisülnek. A Sátán és a démonok nem léteznek, „valójában" az emberi gonoszság megszemélyesítései. Tagság: Világszerte kb. 60.000 fő (több felekezetben). Hazánkban egy csoport. 

Krisztus Közössége ld. Resztoránus Egyesület

KRISZTUS MAGYARORSZÁGI EGYHÁZA (International Churches of Christ)

Lectorium Rosicrucianum ld. Arany Rózsakereszt Vallásközösség

LORBERIÁNUSOK   

Moon szekta ld. Egyesítő Egyház

Mormon vallás ld. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza és ld. Krisztus Közössége

Őrtorony Társulat ld. Jehova Tanúi

RESZTORÁNUS EGYESÜLET (vagy: Krisztus Közössége, Community of Christ; 2001 előtt: The Reorganized Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints / RLDS Church) Alapítás: Amerika, 1860, Joseph Smith III (a mormon vallást megalapító Joseph Smith fia, aki az apja halála utáni zűrzavaros helyzetben újjászervezte az egyházat, amit 1996-ig Smith leszármazottai vezettek.) Identitás: Krisztus újjászervezett egyháza, Joseph Smith legitim szellemi örököse (szemben az utahi mormonokkal), Krisztus Testének része. Tanok: Az utahi mormon vallástól (a „brighamiták újításaitól”) több ponton is eltérnek. Szentírás a KJV Biblia és Smith „ihletett” bibliafordítása, a saját kiadású Mormon könyve, Tan és szövetségek – a Nagyértékű gyöngy nem. A háromságtagtant elfogadják, nincs Mennyei Anya, a hívők nem válnak isteneké, istennőkké. Nincsenek Szent Templomok, titkos templomi szertartások, melkisédeki és ároni papság. Az egyház Elnöke próféta (de nem tévedhetetelen), van 12 apostol, hetvenesek – nők is minden egyházi tisztséget betölthetnek. Nyolc szentség van: újszülött megáldása, keresztség, konfirmáció, úrvacsora, házasság, beteg megkenése, pappá avatás és evangélista áldás. „Sion”, azaz Isten királysága Independence-ben (Missouri állam) fog felépülni, Krisztus is ott fog visszatérni. Hitélet: Hangsúlyos a békés élet, a javakkal való sáfárkodás és a karitatív munka. Tagság: világszerte kb. 50 országban kb. 250.000 fő. Hazánkban egy gyülekezet. 

Rózsakeresztesek ld. Arany Rózsakereszt Vallásközösség és ld. AMORC

Swedenborgiánusok ld. Új Egyház

Tong Il Kyo ld. Egyesítő Egyház

UNITÁRIUS EGYHÁZ Alapítás: Erdély, 16. sz. Dávid Ferenc (1520-1579) Identitás: Az eredeti, tiszta „jézusi érték-kereszténység" helyreállítása a „páli dogmakereszténység" egyházaival szemben. Tanok: Szabadelvűség, dogmaellenesség, változtatható hitelvek. A Biblia felett az emberi ész a végső tekintély. Az Ó- és az Újszövetség istenképének szembeállítása. Az evangéliumok "tiszta jézusi tanainak" és a páli levelek „dogmatizmusának" szembeállítása. A háromságtan tagadása („Egy az Isten"). Jézus nem Isten, csak „Isten legjobb fia", akiben a „szentlélek" a legnagyobb mértékben munkálkodott. Születése előtt nem létezett, és halála után nem támadt fel. Halála nem volt engesztelő áldozat, hanem „radikális emberségének", Isten- és emberszeretetének csúcsa. Nem váltott meg senkit, nem vette el senkinek a bűnét, csak megmutatta, mi a bűn, és hogyan lehet elkerülni. Nem Jézus személye a hit tárgya, hanem Jézus istenhite. Minden teológiai témában sokféle vélemény létezik az unitáriusok között (pl. a lélek halandósága, előléte, vándorlása is). A nyugati unitáriusok többsége univerzalista (ld. UUA). Hitélet: Keresztség „az egy igaz Isten nevében". Tagság: Erdélyben néhány tízezer. Hazánkban kb. 7000. Az UUA kb. 2/300.000 fő.

UNIVERZÁLIS ÉLET (Universelles Leben)

URANTIA ALAPÍTVÁNY (Urantia Foundation)

ÚJ APOSTOLI EGYHÁZ (Neuapostolische Kirche) Alapítás: Az angliai Katolikus Apostoli Egyházból (Catholic Apostolic Church) 1863-ban kiszakadó német közösség (NAK). Identitás: Az utolsó időkben helyreállított apostoli egyház. Tanok: Krisztus a visszatérése előtti utolsó időkben helyreállította az apostoli hivatalt (Apostelamt). Az apostolok vezetője az ún. „törzsapostol" (Stammapostel). A mai apostolok felhatalmazása ugyanolyan, mint a bibliai apostoloké. Az apostolok felhatalmazása a szentségek érvényességének garanciája. A „megpecsételés" szentsége: az új apostolok kézrátételével adatik a Szentlélek, ez szükséges az istengyermekséghez. Hitélet: Évente háromszor az elhunytak emlékére rendezett istentiszteletet tartanak. Ekkor az apostolok az elhunytak jelenlévő lelkei számára is biztosítják a szentségeket. Tagság: Világszerte kb. 10 millió fő. Hazánkban néhány gyülekezet.

ÚJ EGYHÁZ (Nya Kyrkan)

ÜDVTÖRTÉNETI FIGYELŐ (Concordant Publishing Concern) Alapítás: Amerika, 1909, Adolph Ernst Knoch (1874-1965) és az általa létrehozott Concordant Publishing Concern tanítói és bibliafordítói szolgálat. Identitás: Knoch tanainak követői és a konkordáns fordítás (KF) használói különböző protestáns felekezetekhez tartozó hívők baráti hálózata. Saját felekezetet nem alkotnak, nem térítenek. Szentírás: Az ún. konkordáns fordítás az Újszövetség minden görög szavát lehetőleg egy és ugyanazon szóval adja vissza. Tanok: Az „üdvtörténet" az isteni intézkedések Bibliából felfedezhető menetrendje. A korszakok (eónok) tervezője Isten az Atya, kivitelezője a belőle kiáradó Fiú, a Krisztus. A háromságtan tagadása. A világmindenség Istenből indul ki, őrajta át halad, és őbelé tér vissza (Róm 11:36 KF) különböző korszakok (eónok) során át. A teremtésnek szerves része a rossz, minden következményével együtt, így a bűn is egyetemes. Isten mindenki üdvösségét akarja (predesztináció), tehát az üdvösség is egyetemes. Végül mindenki üdvözülni is fog, még Júdás, a Sátán és démonai is, a megfelelő büntetések elszenvedése után. Nincs testtől független lélek, az ember az ítélet napjáig megszűnik létezni. Tagság: Világszerte néhány ezer fő. Hazánkban kisebb csoportok.

ÜZENETKÖZÖSSÉGEK (Message Believers, Branhamites) Alapítás: Amerika, William Marrion Branham (1909-1965) gyógyító evangélista, aki - egy angyaltól kapott elhívása szerint - „A Laodiceai Kor Hírnöke". Identitás: Branham követői „Krisztus Menyasszonya", a felekezeti egyházak „elváltak" Krisztustól. Szentírás: A Biblia és Branham prédikációi: „A Mondott Ige" (The Spoken Word) füzetekben, mert ezek az aktuális kinyilatkoztatások korunk prófétájának, Branham-nek. Tanok: Branham Krisztus második eljövetelének előhírnöke, amint Keresztelő János volt az első eljövetelé. A Jel 2-3-ben említett hét kis-ázsiai gyülekezet hét egyháztörténeti korszakot és keresztény felekezeteket ír le (a jelenlegi a Laodiceai Kor). A háromságtan tagadása: Isten egyetlen személy, a neve Jézus. Az Atya, Fiú és Szentlélek csak három "tisztség" (ahogy valaki egyszere lehet apa, férj és báty). A „kígyó magva" (serpent seed) teória: Isten eredeti szándéka a porból teremtés volt, nem az alantas szexualitás. Éva a kígyóval (a Sátánnal) szexuálisan egyesült, ez volt az eredeti bűn, ebből született Káin. Káin leszármazottai elkárhoznak, testvére, Séth leszármazottai azonban üdvözülnek. Hitélet: Bemerítés „az Úr Jézus Krisztus nevében": azoknak is, akik „az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében" nevében lettek megkeresztelve. A hívő nők megjelenésére szigorú szabályok vonatkoznak (hajhossz, szoknya, smink). Tagság: Világszerte néhány tízezer fő. Hazánkban kisebb csoportok.


 .