Meghatározható a kereszténység?

Mint bármely más vallásnak, a kereszténységnek is joga van az önmeghatározásra, mind kifelé (a vallások és keresők világa felé), mind befelé (a magukat kereszténynek vallók felé). Ugyanakkor, mint bármely más vallásnak, a kereszténységnek is sok változata van. Rengeteg, önmagát kereszténynek valló vallási közösség létezik, ugyanakkor a közöttük levő különbségek esetenként óriásiak.

Az evangélium

Minden vallásnak van egy központi üzenete, amelyet egy szentírásbeli fejezet vagy sor össze­foglal. A kereszténység központi üzenete az ún. „evangélium”. A szó jelentését, tartalmát és jelentő­ségét az alábbi tanulmány az Új­­szö­­vet­­­ség meghatározását követve elemzi, mindenki számára érthető módon.

Az üdvösség fogalomköre

Az üdvösség témakörébe tartozó magyar bibliai-teológiai alapfogalmak többsége napjainkra elvesztette eredeti jelentését, magyarázatra, újrafordításra szorul. Az evangélium lényege (1Kor 15:1-11) arról szól, hogy lehet üdvözülni, mert van Üdvözítő. „Üdvözülni” az eredeti héber és görög kifejezések (héb. jása, gör. szódzó) jelentéseit figyelembe véve annyi, mint megszabadulni vagy megmenekülni, az „Üdvözítő” tehát az, aki megszabadít vagy megment.

Isten lénye és tulajdonságai

Egy régi mondás szerint „amilyen az Istened, olyan az életed”. Nincs fontosabb annál, mint hogy mi jut az eszünkbe akkor, amikor Istenre gondolunk. Nem mindegy, hogy Isten csak személytelen erő vagy érző személy, távoli vagy közel van, gonosz vagy jóindulatú, kiszámíthatatlan vagy megbízható, idegen vagy megszerethető, elviselendő vagy imádható.

Háromságtan

Az Isten egyetlenségét és hármasságát megfogalmazó háromságtan a keresztény egyházak közössége (ökumené, aliansz) számára a hit közös alapja. A szomorú tapasztalat szerint azonban sajnos gyakran úgy tanítják a háromságtant, hogy bibliai alapjaira nem mutatnak rá, jelentőségét nem fejtik ki, és rosszul illuszt­rálják.

Jézus családfája

Máté és Lukács evangéliuma Jézus nemzetségtábláját vagy családfáját is közli, a nemzedékek listái azonban sok eltérést mutatnak. Az alábbiakban arra keressük a választ, hogy mi a családfák jelentősége, a nyilvánvaló különbségek oka és az első látásra ellentmondásos vagy meglepő adatok magyarázata?

Jézus születése

Mindenki ismeri Jézus születésének történetét – legalábbis létezik egy képsor, ami a köztudatban él apokrif szövegek, népszokások, képzőművészeti alkotások és hollywoodi filmek révén. Kérdés, hogy vajon ebből mit találunk meg az evangéliumokban, és melyik elem sokkal későbbi, más kultúrában született elképzelés?

A Szentlélek lénye

A teológiában a Szentlélekről szóló tanítás az ún. pneumatológia. A bibliai istenképben és a keresztény hitvallásokban ugyanis az Atya és a Fiú mellett egy harma­dik alak is szerepel, a Szentlélek. A Lélek ki- és mivoltának kérdése azonban min­den hívő nemze­dékben kivált némi bizonytalanságot. Ennek egyik oka maga a bib­liai istenkép: ember biztosan egyszerűbbet talált volna ki, és emberek a mai napig igyekeznek is leegyszerűsíteni.

A Szentlélek hatása

Isten Lelkét a Biblia Szent Léleknek nevezi. Isten ugyanis nem hasonlítható semmi­hez a teremtett világban, ő egészen más, azaz „szent”. Azzal, hogy a szent Isten magához vonzza az embert, együtt jár a Szent aktív jelenlétébe és erőterébe való kerülés, az ő tulajdonává válás, az ő céljaira való elkülöníttetés, a mássá válás, azaz a megszentelődés. Ez a lelki újjászületéssel kezdődik, egy életen át folytatódik, és végül a megdicsőüléshez vezet.

A Szentlélek teljessége

Amikor a Szent Lélek az emberben lakozást vesz, új életet ad neki, elkezdi belülről átformálni. De nem csupán az egyes hívőben akar munkálkodni, hanem a hívők között, és a hívőkön keresztül a nem hívő környezetükben is. Az egyház felépülésé­hez, működéséhez és hatékony szolgálatához egy folyamatosan megújuló termé­szet­feletti erőforrásra, a Szentlélek teljességére van szükség.