Kol 1:15 A Fiú az első teremtmény lenne?

„Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött a teremtmények között / közül” / „...minden teremtmény előtt született” / „...minden teremtmény elsőszülöttje.”

Probléma

A hagyományos magyar fordítások a Fiút vagy időben „minden teremtmény” elé teszik (KB, RÚF), vagy a teremtmények közé sorolják (ÚFO, B-D), ami eretnekség, vagy „minden teremtmény elsőszülöttjévé” teszik (KNV, SZIT), ami abszurd. A pontosabb, formahű fordítás – „az egész teremtés elsőszülötte” (ÚRK) – viszont értelmezésre szorul.

Fordítás

Görög eredeti: …ho prótotokosz paszész ktiszeósz...

Formahű fordítás: „…az egész teremtés elsőszülötte…”

Értelmező fordítás: „…az elsőszülött az egész teremtés felett…”    

Indoklás

Először is, a prótotokosz alapjelentése „elsőszülött” (Lk 2:7), de ez nem csupán időbeli, hanem rangbeli elsőségre, kiváltságokra is vonatkozik (ld. LXX 1Móz 25:31-32 2Móz 4:22 1Krón 5:1 Zsolt 89:28 Zak 12:10; Róm 8:29 Zsid 12:16). 

A paszész ktiszeósz jelentése pedig „az egész teremtésé”, és nem „minden teremtményé” (az ui. így hangzana: pantón ktiszmatón). A birtokos eset formahű fordítása – „az egész teremtés elsőszülötte” – értelmezésre szorul. A Fiú nem lehet csupán a teremtmények „között” vagy „közül” az elsőszülött, mert ezt a görög másképp fejezi ki (ld. Róm 8:29 sok testvér között / en polloisz adelfoisz, Kol 1:18 a halottak közül, ek tón nekrón). 

Ráadásul, mivel a mondat eleje szerint ő a láthatatlan Isten (látható) képe (ikonja) itt a földön, a mondat folytatása szerint pedig benne a Teremtő lett emberré: minden általa és érte lett teremtve, előbb volt mindennél, és minden általa állt össze (Kol 1:16-17 vö. Jn 1:2), a birtokos eset okkal és joggal értelmezhető rangbeli elsőségként: „elsőszülött az egész teremtés felett”. 

Pál gondolatmenete (1:12-19) nem a Fiú és a teremtett világ időbeli viszonyáról szól, hanem a Fiú kilétéről (Isten képmása, akiben az Istenség teljessége lakik), szerepéről (megváltónk, teremtőnk) és rangjáról (mindenben ő az első, azaz minden felett áll).