Róm 16:7 Juniász vagy Júnia, a női apostol?

„Köszöntsétek Andronikoszt és Juniászt, ... akiket nagyra becsülnek az apostolok között.”

„Köszöntsétek Andronikoszt és Júniát, ... akiket nagyra becsülnek az apostolok körében.” 

Probléma

Pál apostol a Római levél végén sorra üdvözli régi munkatársait, köztük „Andronikoszt és Juniászt” (ÚFO, ÚRK, EFO, KNB), vagy más fordítás szerint „Andronikoszt és Júniát” (B-D, SZIT, KB, RÚF).

A Juniász férfinévnek tűnik, a Júnia viszont női névnek. Ráadásul híresek (KB) vagy nagyra becsülik őket „az apostolok között” (KB, ÚFO, ÚRK, EFO) vagy „az apostolok körében” (B-D, SZIT, KNB, RÚF).

Kérdés, hogy csupán az apostolok körében örvendtek hírnévnek vagy megbecsülésnek, vagy az apostolok közé tartoztak? És ha Juniász valójában Júnia, akkor létezett női apostol is?

Fordítás

Görög eredeti: ...aszpaszaszthe Andronikon kai Iounian ... hoitinesz eiszin episzémoi en toisz aposztoloisz

Formahű fordítás: Köszöntsétek / üdvözöljétek Andronikoszt és Juniát ... akik nevezetesek / jól ismertek az apostolok között

Értelmező fordítás: Köszöntsétek Andronikoszt és Juniát, ... akiket az apostolok körében is jól ismernek

Indoklás

Az Andronikosz egyértelműen görög férfi név. A Iounia alak azonban a latin Iunia női név görögös alakja. Ha létezett is olyan görög férfi név, hogy Juniász (Iounias), az ókori görög irodalom fennmaradt szövegeiben egyszer sem találkozunk vele, Iunia és Iounia viszont százával fordul elő.

Pál apostol szerint Andronikosz és Júnia a rokonai vagy a honfitársai voltak, illetve a munkatársai és fogolytársai, akik már előbb lettek Krisztus hívei, mint ő maga. A korai egyházatyák szerint is zsidó származású, római polgárjogú házaspár volt, akárcsak Aquila és Priscilla (Róm 16:3).

A görög episzémosz jelentése nem „nagyra becsült”, hanem „nevezetes”, „jól ismert" (Mt 26:17 Barabbás is „nevezetes” fogoly). Az ókori görög irodalomból pedig jól dokumentált az a nyelvtani szerkezet, amelyben áll: alany, létige, episzémosz, en + dativus jelentése „jól ismert valaki számára / valakik körében”. 

Végül, a görög aposztolosz szó jelentése küldött, képviselő. Az Újszövetségben túlnyomóan Jézus tizenkét különleges küldöttét nevezik így, a Tizenkettőt. Természetesen a helyi közösségek küldötteire is ugyanezt  a szót használják, például Barnabás, Titusz és mások esetében, de ettől még nem kerültek be Jézus életének, halálának és feltámadásának különleges tanúi, Krisztus különleges képviselői, a Tizenkettő közé (ApCsel 1:21-26).

A házaspár nem tartozott ugyan az apostolok közé, de szolgálatuk és hűségük révén a jeruzsálemi vezetők is jól ismerték őket, hírük közéjük is eljutott.