Az egyházunkat ne hagyjuk el?

Zsid 10:25 Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták…

Probléma

Több protestáns fordításban a „gyülekezet” szó áll (KB, ÚFO, RÚF), a katolikus fordításokban (B-D, KNV, SZIT) és egy protestáns fordításban (ÚRK) „összejövetelt” olvasunk, máshol pedig körülírást (EFO: „a közösség összegyülekezését”).

A „gyülekezet” szó mai egyházi jelentésköre a helyi közösségtől a felekezeten át az egyetemes Egyházig terjed. Így a szöveget egyes vezetők arra szokták használni, hogy az embereket eltántorítsák annak a felekezetnek vagy helyi gyülekezetnek az elhagyásától, amelybe beleszülettek vagy ahol hitre jutottak. Kérdés, hogy valóban jogos-e ezt a szöveget ilyesmire használni?

Fordítás

Görög eredeti: Mé enkataleipontesz tén episzünagógén heautón

Formális fordítás: „Ne hagyjuk ott a saját összejövetelünket…”

Értelmező fordítás: „Ne hanyagoljuk el a saját összejövetelünket… / Ne maradozzunk el a saját összejövetelünkről… ”

Indoklás

Itt az eredeti görögben nem ekklészia (gyűlés, gyülekezet ~ egyház) szó áll, hanem episzünagógé, aminek a jelentése „összejövetel”. Az enkataleipó ige jelentése pedig valamit otthagyni, elhagyni, elhanyagolni, valahonnan elmarad(oz)ni.

A szerző tehát az ún. „fogyasztói kereszténység” ellen írt. A hívők az összejöveteleket tekintsék a sajátjuknak, és ne hagyják ott (miután kaptak valamit), hanem lehetőség szerint maradjanak ott, és bátorítsák egymást, illetve ne hanyagolják el úgy, hogy elmaradoznak.