adventizmus

A keresztény hátterű, de az ökumenikus közösségen kívül álló, ún. adventista felekezetek teológiai rendszere és lelkiségi sajátsága. A nálunk legismertebb, ún. hetednapi adventizmus fő építőelemei a 19. sz-i amerikai restaurációs mozgalom által propagált progresszív biblicizmus („jelenvaló igazság”), William Miller millenarista mozgalma (ld. millerizmus), Joseph Bates és a hetednapi baptizmus („szombat igazsága”), Hiram Edson látomása („vizsgálati ítélet”) és George Storrs embertana („lélek halandósága”) – mindezt a restaurációs hátterű Joseph Bates és James White foglalta rendszerbe, amit Ellen Gould White prófétanő látomásai, művei hitelesítettek.

A nálunk legismertebb adventista felekezet, a Hetednapi Adventista Egyház jelenlegi 28 hitvallási pontja közül az alábbiak térnek el más keresztény felekezetek tanításaitól: (13) az utolsó időkben általános hitehagyás miatt Isten őket hívta el mint a végidők maradék egyházát; (18) a maradék egyház ismertető jele a prófétaság, ami Ellen Gould White szolgálatában és írásaiban nyilvánult meg; (19-20) a szombatnapi nyugalom ma is kötelező rendelkezés, az Isten iránti hűség próbaköve, míg „a vasárnap ünneplése” (a Krisztus feltámadásának napján tartott istentisztelet) „a Fenevad bélyege” lesz a hitehagyott egyházakon; (24) a vizsgálati ítélet: Krisztus 1844 október 22-én lépett be először a mennyei szentek szentjébe, hogy megtisztítsa, azóta az elhunyt hitvalló keresztények életének megítélésével van elfoglalva, hogy melyikük méltó az első feltámadásra; amikor végez, láthatóan visszatér a földre uralkodni.

Bár a baptista Miller trinitárius volt, sok millerita és az összes korai adventista vezető háromságtagadó, illetve ariánus volt. Egy 1888-as konferencia után azonban beindult az a folyamat, amelynek eredményeként a háromságtan lassan bekerült a hitoktatásba (1931, 1946) és végül a hitvallásba (1980, 2005).

További hetednapi adventista hitéleti és tanbeli sajátságok: vegetariánus vagy vegán étrend; az embernek nincs lelke, ami túlélné a testi halált, nem kerül az alvilágba vagy a mennybe, minden elhunyt öntudatlanul várja a feltámadást; „Mihály arkangyal” tkp. Jézus Krisztus egyik címe; az eljövendő nagy nyomorúság alatt minden igazi (nem-adventista) keresztény csatlakozni fog az advent néphez, és mivel a Szentlélek ekkor elvétetik a földről, nélküle kell hűnek maradnia az antikrisztusi időkben.

MEGJEGYZÉS: Az adventizmus keresztény hátterű vallási mozgalom volt, amelynek pl. a hetednapos irányzata az utóbbi évtizedekben keresztény felekezetté vált, de eszkatologikus identitása és a vizsgálati ítélet tana miatt nem kíván a keresztény egyházak ökumenikus közösségének része lenni.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés